Algemene voorwaarden 
Nory Bussink - voor het welzijn van mens en dier

Begrippen:

Therapeut: Nory Bussink, eigenaresse van Nory Bussink - voor het welzijn van mens en dier. 

Patiënt: Het dier dat voor een behandeling is aangeboden.

Cliënt: De eigenaar of aanbieder van het dier.

Behandeling: Hieronder kan verstaan: het doen van craniosacraal onderzoek, het uitvoeren van een behandeling of meerdere behandelingen, indien van toepassing het geven van adviezen ten behoeve van een patiënt en/of cliënt en eventueel aanvullende andere diensten.

Artikel 1 Algemeen

 1. Op alle overeenkomsten tot craniosacraal behandelingen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. De cliënt heeft deze voorwaarden van toepassing verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Uitsluitend de therapeut (Nory Bussink) is bevoegd tot het uitvoeren van de (therapie)werkzaamheden en craniosacraal (be)handelingen.

Artikel 2 De overeenkomst tot behandeling(en)

 1. De overeenkomst tot behandeling(en) komt rechtsgeldig tot stand wanneer de cliënt een patiënt voor behandeling(en) aanbiedt aan de therapeut en uitsluitend de therapeut dit accepteert. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk wordt tevens per mail verstaan.
 2. Een overeenkomst komt eveneens tot stand wanneer de therapeut begint met het uitvoeren van de behandeling(en), evenals wanneer er een concrete afspraak is gemaakt voor uit te voeren behandeling(en).
 3. Voorts komt een eventuele overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten tot stand wanneer op verzoek van een cliënt de therapeut toezegging heeft gedaan aan dit verzoek te zullen voldoen.
 4. De therapeut is gerechtigd om een overeenkomst slechts deels aan te nemen en onder bepaalde voorwaarden na te komen of helemaal te weigeren, indien volgens de therapeut een behandeling niet succesvol zal zijn, of verdere behandeling niet in het belang van de patiënt is.

Artikel 3 De patiëntbehandeling(en)

 1. De therapeut kan voor aanvang van de behandeling(en) verzoeken om een getekende akkoordverklaring, waarbij gewezen wordt op de verbonden kosten en evt. risico’s. 
 2. Bij alle behandelingen is de therapeut verplicht alle belangen in acht te nemen, van zowel patiënt als cliënt. De therapeut kan geen gegarandeerd resultaat toezeggen.
 3. Met wensen van de cliënt wordt rekening gehouden, tenzij dat volgens de therapeut niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of dat dit leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de behandeling, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
 4. Afmeldingen voor een behandeling dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling aan de therapeut te worden doorgegeven.
 5. Indien de cliënt dit wenst en is overeengekomen, kan een behandeling voortijdig worden beëindigd door de cliënt. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele mogelijke gevolgen, welke door de therapeut zijn besproken met cliënt. 
 6. Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is de cliënt gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder wordt ook begrepen: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde tijd, ruimtes, apparatuur, goederen en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de patiënt of cliënt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen.
 7. De therapeut kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren wanneer het vertrouwen tussen de therapeut en cliënt op zo ernstige wijze is verstoord dat er geen werkbare situatie meer is, de therapeut van mening is dat (voortzetting) van behandeling(en) redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een gewenst resultaat. De cliënt zal hiervan zo spoedig mogelijk van in kennis worden gesteld. De cliënt is alsdan ook verplicht alle gemaakte kosten te voldoen.

Artikel 4 Betaling

 1. Op alle overeenkomsten zijn de tarieven van de therapeut van toepassing. Deze tarieven staan op de website van therapeut vermeld: www.norybussink.nl.
 2. Op verzoek van cliënt zal een schatting van de te verwachte kosten worden gegeven door de therapeut. Deze schatting is echter niet bindend en cliënt kan hierop geen aanspraak doen. Eventuele kosten van een nabehandeling, onverwachte complicaties vallen buiten de schatting.
 3. Betaling van de behandeling(en) dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. 
 4. Cliënt is en blijft zelf aansprakelijk voor betaling. Dit geldt ook indien cliënt vergoeding zal krijgen uit een afgesloten verzekering of in geval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. De aansprakelijkheid tot betaling ligt bij de cliënt en niet bij een derde partij. 
 5. Wanneer een behandeling onverhoopt niet (volledig) het gewenste resultaat oplevert, dienen de volledige kosten van de behandeling(en) voldaan te worden door cliënt. 
 6. Indien cliënt in gebreke is met betaling en in verzuim is, maakt de therapeut aanspraak op de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. 
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien behandeling(en) niet het gewenste resultaat opleveren. De therapeut is slechts aansprakelijk wanneer er sprake zou zijn van grove schuld, nalatigheid of opzet. Deze aansprakelijkheid dient alsdan te worden vastgesteld door een deskundige.  
 2.  Nory bussink is niet verantwoordelijk voor het verkeerd begrijpen, toepassen of misbruiken van informatie uit behandelingen en/of documenten of (digitale) media. Ook niet voor verlies of schade door het verkeerd interpreteren en/of toepassen van de informatie gegeven door Nory Bussink.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. De cliënt dient klachten tijdig aan de therapeut kenbaar te maken. 
 5. Bij klachten mag de therapeut de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze verrichten de kosten van de behandeling(en) aan de cliënt kwijt te schelden. Deze keuze ligt alleen bij de therapeut.
 6. Indien de therapeut op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de therapeut in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding zal alleen plaatsvinden van directe schade.

Artikel 6 Gebruik van oliën

 1. De inhoud van behandelingen of informatie in (digitale) media en documenten van de therapeut met betrekking tot het gebruik, toepassingen en effect van essentiële oliën of diercommunicatie en coaching vervangt nooit de traditionele behandeling door een dierenarts. Ook vervangt het niet de voorgeschreven medicijnen of diagnose. Neem altijd contact op met de dierenarts voor een diagnose en medische behandeling. Het gebruik en toepassing van de essentiële oliën is op eigen verantwoording en risico van de cliënt.
 2. De informatie of inhoud van behandelingen en essentiële oliën is niet bedoeld om een diagnose te stellen, een ziekte te behandelen, te genezen of te voorkomen. 
 3. Als de patiënt (of jij) zwanger is(bent), medicijnen neemt of een medische aandoening hebt, raadpleeg dan eerst je dokter of de dierenarts, voordat je de essentiële oliën gebruikt.
 4. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de informatie uit de behandeling(en) en inzet van essentiële oliën.

Artikel 7 Copyright

 1. Documenten en teksten zijn uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik van Nory Bussink.
 2. Alle informatie die gegeven/verstrekt wordt is eigendom van Nory Bussink en mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nory Bussink. Dit geldt ook voor informatie die verstrekt wordt tijdens cursussen. 

Artikel 8 Toepasselijk recht

 1. Op alle (behandel)overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil is de rechtbank in de plaats van de vestiging van de therapeut bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de therapeut het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. De therapeut en de cliënt zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.